فوریه 13, 2017

انواع مرکز کنترل تاکترونیکی فنس حساس

سامانه های خفاظت پیرامونی فنس حساس متشکل از انواع سخت افزار و نرم افزار می باشد تا بتواند سیستمی مطمعن با حداقل خطا و همچنین بدون هشدار بیهوده را بوجود آورد. از این مرکز کنترلر های سامانه حفاظت پیرامونی فنس حساس تولید این شرکت در دو نوع  1. نصب در مرکز یا اتاق مدیریت (اتاق کنترل)    2. نصب در محیط     تقسیم می شوند.

مرکز کنترل سیستم حفظت پیرامونی فنس

مرکز کنترلر سامانه های حفاظت پیرامونی سنسور میکروفونی